Skip to main content

Privacy policy

1. INLEIDING

Technologische ontwikkelingen stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. WONDR is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

Binnen WONDR wordt gewerkt met persoonsgegevens van consumenten, partners en personeel. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De gegevensverzameling van persoonsgegevens over consumenten kan van belang zijn voor het behandelen van vragen, opmerkingen of klachten. De verzamelde gegevens worden ook alleen voor dat doel gebruikt. WONDR gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden de volgende wettelijke kaders voor de bescherming van persoonsgegevens:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;

De wetgeving voorziet in algemene regels waar WONDR zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

2. UITGANGSPUNTEN

WONDR draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te waarborgen houdt WONDR zich aan de volgende uitgangspunten:

Transparantie
Het beginsel van transparantie houdt in dat er inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. WONDR informeert je eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid
WONDR zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. In dit geval is dat het behandelen van een vraag, opmerking of klacht. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

Minimale gegevensverwerking
WONDR streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij dus alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld, het behandelen van vragen, opmerkingen en klachten en het beantwoorden daarvan.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van WONDR uit te kunnen oefenen of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
WONDR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt WONDR voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minst inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene maakt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking van persoonsgegevens te dienen doel. De mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

3. REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN

WONDR kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een Register van Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

  • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
  • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
  • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
  • De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
  • De bewaar- en vernietigingstermijnen;

4. VERWERKERS/ONTVANGERS

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt WONDR in sommige gevallen gebruik van diensten van partijen buiten de organisatie. WONDR maakt hierover afspraken die zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met deze partijen. De externe partijen die persoonsgegevens verwerken zijn vastgelegd in het Register van Verwerkingsactiviteiten.

5. WEBSITE EN COOKIES

De websites van WONDR zijn anoniem te bezoeken, tenzij je persoonlijke gegevens invult. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze website en welke pagina’s er worden bezocht. Daarbij wordt niet de identiteit van de bezoekers geregistreerd. Je gegevens blijven anoniem. WONDR gebruikt in haar consumentencommunicatie cookies voor een bezoekersanalyse. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de websitevoorwaarden.

Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op de harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met een cookie worden bij een volgend bezoek automatisch de door u gewenste instellingen van onze website gekozen. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Je kunt cookies weigeren in je browserinstellingen. Wij wijzen je er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van je browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vind je meer informatie over cookies.

Als je via een contactformulier op een van de websites van WONDR een aanvraag of melding doet worden de voor de aanvraag noodzakelijke gegevens verwerkt. Gegevens worden dan uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag of melding gebruikt.

6. WIJZIGEN PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als je vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van WONDR, dan kan je die bij voorkeur kenbaar maken via het e-mailadres [email protected] Je verzoek zal worden behandeld door de privacy coördinator van WONDR.

7. WIJZIGEN COOKIES

U kunt uw cookie-instellingen hier wijzigen.

(Privacyverklaring september 2019)

Marshmellow Marshmellow