RESERVEER TICKETS

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder gedefinieerd.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de WONDR Experience;

Beding: een beding van deze Algemene Voorwaarden;

Bezoeker: iedereen die de Experience bezoekt, met of zonder geldig toelatingsbewijs;

Experience: alle locaties, inclusief “WONDR Experience”, “Pink Beach” en “Roller Dreams”, gevestigd aan de Meeuwenlaan 88 te Amsterdam, geëxploiteerd door of namens WONDR;

Jonge Bezoeker: een Bezoeker in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar;

Kindbezoeker: een Bezoeker tot en met 10 jaar;

Klant: een Bezoeker of iemand anders die de WONDR-website gebruikt (inclusief de ticketshop en webshop) en/of de Experience Store, of een andere persoon die een overeenkomst aangaat met WONDR;

Minderjarige Bezoeker: een Kindbezoeker of Jonge Bezoeker;

Partijen: WONDR en de Klant samen;

Toegangsbewijs: een toegangskaart of enig ander soortgelijk toegangsbewijs (bijvoorbeeld een persoonlijke uitnodiging) op grond waarvan een Bezoeker toegang tot de Experience krijgt;

Toegangskaart: een kaartje dat beschikbaar is voor aankoop op grond waarvan een Bezoeker toegang krijgt tot de Experience;

WONDR: WONDR B.V.;

1.2. Koppen en ondertitels zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar ‘hij’ of ‘zijn’ kan ook ‘zij’ of ‘haar’ betekenen als de context dit vereist.

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Experience en op alle overeenkomsten tussen WONDR en een Klant.

 1. Toegang tot de Experience

3.1. Uitsluitend op vertoon van een geldig Toelatingsbewijs heeft de Bezoeker toestemming om de Experience binnen te treden.

3.2. Jonge Bezoekers zijn op alle openingstijden welkom in de Experience en moeten te allen tijde worden begeleid door minimaal één volwassen begeleider per groep. Niet-begeleide Jonge Bezoekers kan de (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd.

3.3. Kindbezoekers zijn uitsluitend welkom in de Experience tijdens Kids Time en moeten te allen tijde worden vergezeld door ten minste één volwassen begeleider per Kindbezoeker. Niet-begeleide Kindbezoekers (om twijfel te voorkomen, dit omvat ook groepen Kindbezoekers die worden vergezeld door minder volwassen toezichthouders dan één per individuele Kindbezoeker) kan (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd.

3.4. De openingstijden van de Experience worden door WONDR gecommuniceerd via haar website www.wondrexperience.com en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens WONDR. Elke (onjuiste) publicatie van openingstijden van de Experience is niet voor risico en rekening van WONDR en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen. De bovengenoemde openingstijden kunnen, naar eigen goeddunken van WONDR, op elk moment en zonder voorafgaande mededeling in dat verband worden gewijzigd, zonder dat de bezoeker recht heeft op terugbetaling van de prijs voor de Toegangskaart. Indien de Bezoeker door de wijziging in openingstijden de Experience niet kan bezoeken op de dag waarvoor de Toegangskaart geldig is, kan de Toegangskaart worden ingewisseld voor een Toegangskaart die geldig is op een andere dag.

 1. Toegangskaarten

4.1. De prijzen voor toegangskaarten worden door WONDR gecommuniceerd via haar website www.wondrexperience.com en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens WONDR. De bovengenoemde prijzen kunnen, naar eigen goeddunken van WONDR, te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling dienaangaande worden gewijzigd. Elke (onjuiste) publicatie van prijzen voor Toegangskaarten door derden is niet voor risico en rekening van WONDR en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen.

4.2. Toegangskaarten zijn alleen te koop op de website www.wondrexperience.com of bij een officiële wederverkoper van WONDR.

4.3. WONDR draagt, tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, geen enkele verplichting tot terugbetaling of omruiling van een ongebruikte Toegangskaart, noch heeft de Bezoeker recht op terugbetaling of enige andere vergoeding voor een verloren of gestolen Toegangskaart.

 1. Experience-regels

5.1. In de Experience is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden en, om twijfel te voorkomen, met deze Algemene Voorwaarden. De Bezoeker is verplicht om alle aanwijzingen en instructies op te volgen die worden gegeven door de personen die identificeerbaar zijn als WONDR-personeel. Indien de Bezoeker, naar goeddunken van het WONDR-personeel, op enigerlei wijze handelt in strijd met het voorgaande in dit Beding 5.1, kan hem de (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd zonder enig recht op vergoeding voor enige schade of enige terugbetaling van de Toegangskaart of ander Toegangsbewijs.

5.2. Uitsluitend (hand)tassen of bagage dat klein genoeg is om in de aanwezige lockerfaciliteiten te passen, mogen worden meegenomen in het Experience-gebouw. In de tentoonstellingsruimte van de Experience mogen alleen telefoons en camera’s worden meegenomen. Tassen zijn niet toegestaan in de tentoonstellingsruimte van de Experience, tenzij de Bezoeker omwille van medische redenen en/of babyverzorging benodigdheden behoeft. De beslissing over welke eigendommen al dan niet mogen worden meegenomen in het Experience-gebouw en/of de tentoonstellingsruimte van de Experience, is uitsluitend naar het oordeel van het WONDR-personeel. De bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat WONDR op geen enkele manier verantwoordelijk is voor schade aan of verlies van eigendommen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

5.3. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat het WONDR-personeel om veiligheidsredenen de Bezoeker kan verzoeken om zijn (hand)tas of bagage te laten controleren en dat de Bezoeker verplicht is aan een dergelijk verzoek te voldoen.

5.4. Bezoekers worden aangemoedigd om binnen de Experience foto’s en/of video’s te maken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat uitsluitend mobiele telefoons of DSLR/compactcamera’s worden gebruikt. Extra accessoires zoals selfiesticks, statieven, lampen, flitsers en andere professionele (video)apparatuur zijn niet toegestaan in de Experience en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WONDR.

5.5. Commerciële fotoshoots, het maken van enig commercieel dan wel merkmateriaal, persinterviews, mediashoots en het gebruik van professionele videoapparatuur zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van en begeleiding door (een vertegenwoordiger van) WONDR. Elk commercieel dan wel merkmateriaal dat is vastgelegd of vrijgegeven zonder schriftelijke toestemming blijft eigendom van WONDR en moet als zodanig worden behandeld. Het publiceren van het voornoemde niet-geautoriseerde materiaal door commerciële entiteiten zal met juridische stappen tegemoet worden getreden.

5.6. De Experience is rookvrij: roken is nergens in het Experience-gebouw toegestaan.

5.7. Eten en/of drinken in de Experience is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. Het nuttigen van consumpties van buiten de Experience door de Bezoeker is niet toegestaan.

5.8. In het Experience-gebouw zijn geen dieren toegestaan, met uitzondering van officiële hulphonden.

 1. WONDR Store

6.1. WONDR verkoopt merchandise en andere producten in de WONDR Store in de Experience en online via haar website www.wondrexperience.com.

6.2. Elk artikel als bedoeld in Beding 6.1 dat door een Klant is gekocht in de WONDR Store in de Experience, kan binnen 14 dagen na aankoop worden geruild in de WONDR Store na overlegging van een ontvangstbewijs of ander betalingsbewijs, indien en voor zover het gekochte artikel defect of gebrekkig is.

6.3. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn van toepassing op alle (online) overeenkomsten op afstand tussen WONDR en de Klant. Dit betreft met name het herroepingsrecht, de betalingswijze, verzendkosten, geschillenregeling en overige voorwaarden.

 1. Aansprakelijkheid van de Bezoeker

7.1. De Bezoeker is jegens WONDR aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Ieder lid van een groep Bezoekers is hoofdelijk aansprakelijk jegens WONDR voor schade veroorzaakt door (een lid van) de groep.

7.2. Volwassen begeleiders van Minderjarige Bezoekers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de Minderjarige Bezoekers die zij begeleiden en kunnen door WONDR aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door die Minderjarige Bezoekers.

 1. Aansprakelijkheid van WONDR

8.1. Toegang tot de Experience is op eigen risico en voor eigen rekening van de bezoeker. WONDR is niet aansprakelijk voor enige door de Bezoeker geleden schade, behalve in het geval van een toerekenbare tekortkoming van WONDR in de nakoming van haar overeenkomst met de Klant, in welk geval WONDR alleen aansprakelijk is voor enige directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een dergelijke toerekenbare tekortkoming.

8.2. Directe schade als genoemd in Beding 8.1 omvat:

a. Redelijke kosten voor het bepalen van de oorzaak en omvang van de schade; en

b. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, indien en voor zover de Klant kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot beperking van de schade hebben geleid.

8.3. WONDR is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade opgelopen door de Klant, inclusief immateriële schade.

8.4. Elke aansprakelijkheid van WONDR is bovendien beperkt tot een van de volgende zaken: (i) elk bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij aan WONDR wordt uitbetaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker; of (ii) enig bedrag dat door een derde aan WONDR is betaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker.

8.5. De beperking van aansprakelijkheid van dit Beding 8 kan niet worden ingeroepen door WONDR indien en voor zover de relevante schade het gevolg is van de opzet of grove nalatigheid van WONDR, met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door een directeur van WONDR. Het hiervoor in dit Beding 8.5 genoemde is uitdrukkelijk niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van (een) medewerker(s) van WONDR.

 1. Privacy en intellectueel eigendom

9.1. De privacy van haar klanten is van groot belang voor WONDR. Raadpleeg het privacybeleid van WONDR op de website www.wondrexperience.com.

9.2. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat WONDR binnen de Experience foto’s en videobeelden mag maken (waarop de Bezoeker mogelijk zichtbaar is) voor publiciteit en/of commerciële doeleinden, welke foto’s en videobeelden (intellectueel) eigendom zijn van WONDR.

9.3. De Bezoeker mag in de Experience alleen foto’s maken of video’s opnemen voor persoonlijk gebruik. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat alle foto- of videobeelden uit de Experience die door de Bezoeker openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld op sociale media) intellectueel eigendom van WONDR zijn en door WONDR kunnen worden gebruikt voor publiciteit en/of commerciële doeleinden.

 1. Klachten

Eventuele klachten van de Klant kunnen via e-mail ([email protected]) bij WONDR worden ingediend. De Bezoeker kan zich ook wenden tot de toegangsbalie van de Experience en een klachtenformulier aanvragen, dat rechtstreeks of via e-mail (naar het bovengenoemde e-mailadres) bij de toegangsbalie kan worden ingediend.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1. Alle overeenkomsten tussen WONDR en de Klant en deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en zijn onderworpen aan Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen WONDR en de Klant en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste aanleg of in kort geding uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 1. Slotbepaling

Indien en voor zover een of meer Bedingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, dan blijven de andere Bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.